file docЗагрузить

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
рішенням Ради Асоціації „Укртелемережа” 
Протокол № ___ 
від „  ” ______________ 2007 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ «УКРТЕЛЕМЕРЕЖА»

 

 

м.Донецьк

2007 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про членство в Асоціації «Укртелемережа» (надалі-Положення) розроблено відповідно до статуту та установчої угоди Асоціації «Укртелемережа»  (надалі - Асоціація), згідно Конституції України, Господарського кодексу України,  іншого законодавства України.    

1.2. Положення визначає порядок набуття та припинення членства в Асоціації, права та обов’язки учасників Асоціації та інше.

1.3. Учасниками Асоціації є засновники Асоціації, а також інші суб'єкти господарювання чи об'єднання суб'єктів господарювання, прийняті до Асоціації відповідно до рішення Ради Асоціації, розділяють мету Асоціації, виконують Положення та дотримуються вимог установчих документів (надалі - члени).

1.4. Членом Асоціації може бути будь-який суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, телебачення та радіомовлення, виробництва (постачання) телекомунікаційного обладнання, або займається іншими суміжними видами діяльності.

1.5. Членами Асоціації можуть бути нерезиденти України.

1.6. Члени Асоціації зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності із своїми установчими документами та чинним законодавством України.

1.7. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

 

2. ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація є вільною до вступу (виходу) нових членів на добровільних засадах. 

2.2. Прийом членів Асоціації здійснюється на підставі поданої до Асоціації заяви претендента.

2.3. Суб’єкт господарювання, який бажає стати членом Асоціації, додає до заяви про вступ протокол зборів вищого керівного органу суб'єкта господарювання та інші правоустановчі документи згідно до законодавства.

2.4. Рішення про прийом до Асоціації або про відмову приймає Рада Асоціації простою більшістю голосівприсутніх на засідання Ради Асоціації.

2.5. Факт набуття членства в Асоціації підтверджується протоколом (витягом з протоколу) засідання Ради Асоціації, свідоцтвом про членство, листом-повідомленням від імені Дирекції.

2.6. Форма заяви про вступ та свідоцтва про членство в Асоціації встановлюються Дирекцією Асоціації.

2.7. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.  

2.8. Членство в Асоціації не виключає членства в інших об’єднаннях.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Члени Асоціації набувають права і приймають на себе обов'язки з моменту  прийняття до Асоціації. 

3.2. Члени Асоціації мають право:

●  брати участь у будь-якої діяльності, щоздійснюється під егідою Асоціації, зокрема приймати участь у заходах, які проводить Асоціація (збори, конференції, семінари, «круглі столи», тощо);   

● отримувати інформацію  про діяльність Асоціації та її органів;

● брати участь у Загальних зборах членів Асоціації (надалі - Загальні збори) з усіх питань, винесених на розгляд Загальних зборів, окрім тих, що згідно до установчих документів Асоціації віднесені до компетенції Ради Асоціації;  

● вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами  пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації;

●на запрошення Ради Асоціації приймати участь у засіданнях Ради Асоціації  та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;

●  звертатися до органів управління Асоціації з будь-яких питань, пов'язаних з її
діяльністю;

● користуватися методичними розробками Асоціації,  послугами, консультаціями,  рекомендаціями та іншими видами допомоги, яку надає Асоціація, в першочерговому порядку;

●на договірних засадах одержувати права на ретрансляцію вітчизняних та/або іноземних телепрограм, дистрибуцію яких здійснює Асоціація; 

● звертатися до Ради Асоціації, Дирекції Асоціації із запитами, заявами, пропозиціями, скаргами щодо діяльності Асоціації; 

● вносити пропозиції щодо удосконалення роботи Асоціації ;

● вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених Положенням.

3.3. Члени Асоціації зобов'язані:

● дотримуватись чинного законодавства України, статуту Асоціації, цього Положення та інших внутрішніх документів Асоціації;

● виконувати рішення органів Асоціації (Ради Асоціації, Загальних зборів, тощо);

● приймати участь у діяльності Асоціації;  

● сприяти в реалізації статутних цілей та завдань Асоціації, збільшенню напрацювань Асоціації з напрямку захисту інтересів її членів. На власний розсуд надавати Асоціації наявні інформаційні матеріали щодо проблемних питань діяльності, матеріали судової практики, тощо;   

● дотримуватися правил добросовісної конкуренції;  

● своєчасно вносити вступні, членські та інші внески в порядку, що визначаються Положенням та  рішенням Ради Асоціації;  

● своєчасно повідомляти Асоціацію про організаційно-правові зміни,  зміну  реквізитів (місцезнаходження, поточного рахунку, території діяльності, тощо), припинення діяльності (реорганізацію, ліквідацію, тощо); 

● додержуватися в своїй діяльності стандартів етики та професійної поведінки, затверджених Радою Асоціації;

● на завдавати своїми діями шкоди репутації Асоціації або виконанню статутних цілей та завдань Асоціації;

●    не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації, що стала відома при здійсненні діяльності.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ  

4.1. Загальні збори членівАсоціації є дорадчим органом в системі органів управління Асоціації.

4.2. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції Ради Асоціації.

4.3. Загальні збори  повноважні, якщо на них присутні повноважні представники більше половини членів Асоціації.

4.4. Для участі у Загальних зборах кожен член Асоціації направляє належним чином уповноваженого представника або представників. Керівники членів Асоціації беруть участь у роботі Загальних зборів без довіреності, якщо інше не передбачене  статутними документами члена Асоціації.

4.5. Члени Асоціації повідомляються про дату, час, місце та порядок денний Загальних зборів Дирекцією Асоціації одним з наступних способів: рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, електронною поштою або шляхом  розміщенням повідомлення на офіційному сайті Асоціації, не пізніше ніж за 15 календарних днів до передбачуваної дати Загальних зборів.

4.6. Президент Асоціації головує на Загальних зборах, а за його відсутності ця функція за рішенням Ради Асоціації покладається на одного з членів Ради Асоціації.

4.7. До компетенції Загальних зборів належить:

  - надавати рекомендації  Раді Асоціації щодо визначення  основних напрямків діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

  - затверджувати звіти Ради Асоціації  про результати діяльності Асоціації;

  - інші питання, винесені на розгляд Загальних зборів рішенням Ради Асоціації.

  4.8. Рішення Загальних зборах по всіх питання приймається відкритим голосування простою більшістю голосів членів, присутніх на Загальних зборах. Кожен член Асоціації має один голос.

 

5. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

5.1. Членство в Асоціації здійснюється на платній основі.

5.2. Члени Асоціації щомісяця 15 числа поточного місяця здійснюють оплату членських внесків на підставі відповідного рахунку Асоціації.

5.3. Розмір членських внесків, порядок сплати членських та будь-яких інших внесків визначається Радою Асоціації.

5.4. Оплата членських внесків здійснюється у безготівковій формі на поточний рахунок  Асоціації.

5.5. Підставою для нарахування та сплати членських внесків є витяг з протоколу Ради Асоціації про прийняття до складу Асоціації та рахунок Асоціації.

5.6. У разі припинення членства в Асоціації, суб'єкти господарювання не звільняються від сплати заборгованості по членським внескам. Оплачені членські внески не повертаються.

 

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АСОЦІАЦІЇ

6.1. Участь в Асоціації припиняється у зв’язку з виходом або виключенням члена з Асоціації.

6.2. Добровільний вихід члена Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Асоціації за місяць до передбачуваної дати виходу.

6.3. Члена Асоціації може бути примусово виключено з Асоціації за рішенням Ради Асоціації за поданням Президента за наявності однієї із підстав:

● припинення діяльності члена Асоціації як суб’єкта господарювання;

● систематичного невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на члена Статутом Асоціації та цим Положенням, а саме:

● заборгованості по оплаті членських або інших внесків більше ніж 2 (два) місяці поспіль;

● недотримання членом стандартів етики та професійної поведінки, затверджених Радою Асоціації;

● завдання діями члена Асоціації шкоди репутації Асоціації або виконанню статутних цілей та завдань Асоціації.

6.4. Рішення про вихід або виключення члена з Асоціації приймає Рада Асоціації в місячний термін з дати подання заяви члена Асоціації щодо добровільного виходу або з дати подання Президента Асоціації щодо примусового виключення члена простою більшістю голосівприсутніх на засідання Ради Асоціації.

6.5. У разі реорганізації члена Асоціації його права щодо членства в Асоціації набуває правонаступник. У разі небажання правонаступника бути членом Асоціації, він має право вийти з Асоціації в порядку, передбаченому цим Положенням.

6.6. У разі добровільного виходу з Асоціації або примусового виключення члена Асоціації, майно та кошти (у т.р. сплачені членські внески), передані таким членом, поверненню не підлягають.

6.7. Усі спори, що виникають у зв’язку з виходом (виключенням)  члена з  Асоціації, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні домовленості у суді в порядку, передбаченому законодавством.

6.8. Набуття та припинення членства в Асоціації не потребує внесення змін до установчих документів Асоціації.

 

7.  ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Члени Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності. Прибуток Асоціації спрямовуються на виконання статутних цілей та завдань.

7.2. Майно Асоціації юридично відокремлене від майна її членів. У разі ліквідації Асоціації, права на майно мають виключно засновники Асоціації згідно до установчих документів Асоціації.

7.3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються рішенням Ради Асоціації та підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному сайті Асоціації:  http://www.uts.dn.ua  .

7.4. У випадках, не передбачених цим Положенням, члени Асоціації повинні керуватися рішеннями Ради Асоціації,  діючим законодавством.

7.5. Спори, що виникають поміж членами та Асоціацією вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні домовленості у суді в порядку, передбаченому законодавством. 

Наші друзі та партнери

  • timlogo
  • ASTRO Strobel
  • Mediasat
  • ДЕПС Украина
  • WISI
  • Технологии сетей